Luckan Integration

Information och handledning

Luckan Integration i Borgå hjälper invandrare att bli delaktiga i lokalsamhället i Borgåregionen. Vi stöder invandrare i integrationsprocessen oberoende av vistelsestatus (uppehållstillstånd) eller orsak till vistelsen i landet. Vi kan hjälpa genom att söka tex. språkkurser, föreningar och nätverk samt med hjälp av förtroliga samtal minska risken för kulturkrockar i helt vardagliga situationer.

Luckan Integration erbjuder också information om möjligheten att integreras på svenska i Borgå. Också finländare eller andra som redan känner sig inkluderade i det finländska samhället och som skulle vilja komma i kontakt med eller stöda invandrare är hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Boka en handledningstid eller ställ en direkt fråga genom att skriva till: integration.borga(at)luckan.fi.

Vi betjänar för tillfället på svenska, finska, engelska och tyska.

Evenemang

Vi ordnar också evenemang och kurser av olika slag. Luckan Integration samarbetar med olika aktörer i Borgå, MAP (Multicultural Association of Porvoo), Borgå ungdomstjänster, Borgå folkakademi och Borgå invandrartjänster m.m.

Kontakta oss

Integrationskoordinator Niklas Grönroos, tel. +358 50 521 0093, integration.borga(at)luckan.fi
Följ oss gärna på facebook för närmare information om den dagliga verksamheten: www.facebook.com/luckanintegration.borga


Information and councellings

Luckan Integration in Porvoo helps immigrants to become part of the local community in the Porvoo region. We support immigrants in the integration process regardless of stay status (residence permit) or reason for stay in the country. We can help with, for example language courses, associations and networks, and with the help of confidential conversations to reduce the risk of cultural clashes in everyday situations.

Luckan Integration also offers information about the possibility of integration in Swedish in Porvoo. Finns or others who already feel included in Finnish society and who would like to get in touch with or support immigrants are welcome to contact us as well.

Book a guidance time or ask a direct question by writing to: integration.borga(at)luckan.fi.

We are currently serving in Swedish, Finnish, English and German.

Events

We also organize events and courses of various kinds. Luckan Integration collaborates with various actors in Porvoo, MAP (Multicultural Association of Porvoo), Porvoo Youth Services, Borgå Folkakademi and Porvoo Immigrant Services, etc.

Contact us

Integration Coordinator Niklas Grönroos, tel. +358 50 521 0093, integration.borga(at)luckan.fi.
Please follow us on Facebook for more information about day-to-day activities: www.facebook.com/luckanintegration.borga 


Tietoa ja ohjausta

Luckan Integration Porvoossa auttaa maahanmuuttajia tulemaan osaksi Porvoon seudun paikallisyhteisöä. Tuemme maahanmuuttajia kotouttamisprosessissa oleskelustatuksesta (oleskelulupa) tai maassa oleskelun syystä riippumatta. Voimme auttaa hakemalla esimerkiksi kielikursseja, yhdistyksiä ja verkostoja sekä luottamuksellisten keskustelujen avulla pienentää kulttuuristen yhteentörmäyksien riskiä jokapäiväisissä tilanteissa.

Luckan Integration tarjoaa myös tietoa mahdollisuudesta kotoutua ruotsiksi Porvoossa. Suomalaiset tai muut, jotka jo tuntevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa ja jotka haluavat ottaa yhteyttä maahanmuuttajiin tai tukea maahanmuuttajia, ovat myös tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä.

Varaa ohjausaika tai esitä suora kysymys kirjoittamalla: integration.borga(at)luckan.fi.

Palvelemme tällä hetkellä ruotsiksi, suomeksi, englanniksi ja saksaksi.

Tapahtumat

Järjestämme myös erilaisia tapahtumia ja kursseja. Luckan Integration tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Porvoossa, mm. MAP:in (Porvoon monikulttuurinen yhdistys), Porvoon nuorisopalveluiden, Borgå Folkakdemin ja Porvoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa

Ota yhteyttä

Kotouttamiskoordinaattori Niklas Grönroos, puh. 050 521 0093, integration.borga(at)luckan.fi

Seuraa meitä Facebookissa saadaksesi lisätietoja päivittäisestä toiminnasta: www.facebook.com/luckanintegration.borga