Luckan Integration

Information och handledning

Luckan Integration hjälper invandrare att bli delaktiga i lokalsamhället. Vi stöder invandrare i integrationsprocessen oberoende av vistelsestatus (uppehållstillstånd) eller orsak till vistelsen i landet. Vi kan hjälpa genom att söka tex. språkkurser, föreningar och nätverk samt med hjälp av förtroliga samtal minska risken för kulturkrockar i helt vardagliga situationer.

Luckan Integration erbjuder också information om möjligheten att integreras på svenska. Också finländare eller andra som redan känner sig inkluderade i det finländska samhället och som skulle vilja komma i kontakt med eller stöda invandrare är hjärtligt välkomna att kontakta oss per epost: integration.borga(at)luckan.fi.

Evenemang

Vi ordnar också evenemang och kurser av olika slag.

 


Information and councellings

Luckan Integration helps immigrants to become part of the local community. We support immigrants in the integration process regardless of stay status (residence permit) or reason for stay in the country. We can help with, for example language courses, associations and networks, and with the help of confidential conversations to reduce the risk of cultural clashes in everyday situations.

Luckan Integration also offers information about the possibility of integration in Swedish. Finns or others who already feel included in Finnish society and who would like to get in touch with or support immigrants are welcome to contact us as well by email:  integration.borga(at)luckan.fi.

Events

We also organize events and courses of various kinds.

 


Tietoa ja ohjausta

Luckan Integration auttaa maahanmuuttajia tulemaan osaksi paikallisyhteisöä. Tuemme maahanmuuttajia kotouttamisprosessissa oleskelustatuksesta (oleskelulupa) tai maassa oleskelun syystä riippumatta. Voimme auttaa hakemalla esimerkiksi kielikursseja, yhdistyksiä ja verkostoja sekä luottamuksellisten keskustelujen avulla pienentää kulttuuristen yhteentörmäyksien riskiä jokapäiväisissä tilanteissa.

Luckan Integration tarjoaa myös tietoa mahdollisuudesta kotoutua ruotsiksi. Suomalaiset tai muut, jotka jo tuntevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa ja jotka haluavat ottaa yhteyttä maahanmuuttajiin tai tukea maahanmuuttajia, ovat myös tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä sähköpostilla:  integration.borga(at)luckan.fi.

Tapahtumat

Järjestämme myös erilaisia tapahtumia ja kursseja.